Kaj je donacija?

Donacije so darila, ki so podarjena brez povratnih ugodnosti.

Donacija se ne obravnava kot davčno priznan odhodek, pač pa se pri donatorju – samostojnemu podjetniku ali gospodarski družbi, donirana sredstva lahko upoštevajo kot davčna olajšava.

Ti pa so:

  • donacija se prizna kot olajšava za sredstva, dana v denarju ali v naravi (torej tudi v obliki proizvodov, blaga ali storitev),
  • donacija se prizna kot olajšava do zneska 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja, če je dana za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene prejemnikom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti,
  • donacija se prizna kot dodatna olajšava do zneska 0,2% obdavčenega prihodka, če je dana za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu in ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti.

Dodatna ugodnost!

Če davčni zavezanec olajšave, ki se priznava do višine 0,2% obdavčenega prihodka, ne more v celoti koristiti oz. uveljaviti v letu izplačila donacije, lahko znesek neizkoriščene olajšave prenese in koristi v naslednjih treh davčnih obdobjih.

Zakaj ne račun?

Izraz račun ni primeren, saj v primeru donatorske pogodbe ne pride do prometa blaga ali storitev. Donacija predstavlja dejansko denarni tok oziroma davčno olajšavo, iz katere ne sledi nekakšna proti usluga v blagu oziroma storitvah. V tem primeru bi šlo za sponzorstvo. Po izdaji donatorske pogodbe pa se donatorju izstavi potrdilo o donaciji, s katerim se donatorju potrdi prejem donacije.

Kaj pa DDV?

V skladu s 15. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost,  donacija ni predmet DDV, če gre za denarna sredstva, ki so izplačana osebam, ki so ustanovljene za npr. humanitarno dejavnost in če pri tem ne gre za opravljeno dobavo blaga oz. storitev.