Statut kluba

STATUT KOŠARKARSKEGA KLUBA »ORLI POSTOJNA«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Košarkarski klub Orli Postojna (skrajšano Orli) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno
združenje, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v tem statutu in v
skladu z Zakonom o društvih.

2. člen
S tem statutom se določa:
• ime in sedež društva,
• dejavnost, namen, naloge in cilje društva,
• sodelovanje z drugimi organizacijami,
• zastopanje in predstavljanje,
• pogoje in način včlanjevanja in prenehanja članstva,
• notranja organiziranost društva,
• organi društva, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja,
• sestav organov, način volitev članov organov ter njihovo mandatno dobo,
• pravice in dolžnosti članov ter organov društva,
• način upravljanja društva,
• način zagotavljanja javnosti dela društva,
• način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta,
• financiranje društva in način opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finančnimi in
drugimi materialnimi sredstvi,
• način zagotavljanja dela društva in način prenehanja društva in razpolaganje s
premoženjem v takem primeru.

II. IME IN SEDEŽ DRUŠTVA

3. člen
Ime društva je: Košarkarski klub Orli Postojna
Sedež društva je: Pretnerjeva 4, Postojna
Upravna enota: Postojna
Leto ustanovitve: 2017
Upravni odbor lahko spremeni sedež društva.
4. člen
Košarkarski klub Orli Postojna je pravna oseba zasebnega prava.
5. člen
Štampiljka Košarkarskega kluba Orli Postojna je v obliki kroga, ki ima v sredini postojnskega
orla z žogo, le-tega pa obkroža napis z velikimi tiskanimi črkami KOŠARKARSKI KLUB ORLI
POSTOJNA.

III. DEJAVNOST, NAMEN, NALOGE IN CILJI DRUŠTVA

6. člen
Dejavnosti Košarkarskega kluba Orli Postojna je razvijanje košarkarske igre, povezovanje
članov in vzgoja in izobraževanje v vseh oblika športnega delovanja.

7. člen
Namen in naloge Košarkarskega kluba Orli Postojna so, da:
• pridobiva mlade za to športno dejavnost,
• članom kluba omogoča treninge,
• članom kluba omogoča udeležbo na tekmah,
• organizira tekmovanja,
• skrbi za gmotne pogoje za treninge in tekmovanja
• skrbi za družabno življenje v društvu,
• seznanja javnost z delom in tekmovalnimi dosežki kluba,
• opravlja še druge naloge, ki so v zvezi z zdravo, smotrno in aktivno uporabo prostega časa
na področju športa.

8. člen
Košarkarski klub Orli Postojna dosega svoj namen tako da:
• organizira športne sekcije v katerih se člani ukvarjajo s košarkarskimi aktivnostmi
• organizira športne igre, srečanja in druge oblike dejavnosti
• vzgaja in izobražuje člane v športnem duhu
• skrbi za zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev za delovanje društva
• zbira in hrani predmete, darila, priznanja in dokumentacijsko gradivo, ki se nanaša na
društvo in njegovo izročilo.

IV. SIMBOLI DRUŠTVA

9. člen
Simbol Košarkarskega kluba Orli Postojna je postojnski orel, ki v krempljih drži košarkarsko
žogo. Na simbolu je tudi napis KK ORLI POSTOJNA.

V. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

10. člen
Košarkarski klub Orli Postojna se lahko združuje tudi v zveze, meddruštvene odbore ( v
nadaljnjem besedilu: MDO ), ali druge oblike povezovanja ali sodelovanja z drugimi ŠD-ji na
občinski, območni, regijski ali interesni ravni zaradi uresničevanja skupnih interesov.

11. člen
Košarkarski klub Orli Postojna sodeluje z drugimi društvi in organizacijami pri izvajanju skupno
dogovorjenih programov.

12. člen
Košarkarski klub Orli Postojna s tujimi ali sorodnimi društvi ter se z njimi dogovarja in
sporazumeva o skupnih programih, ki morajo biti v skladu s temi pravili, zakonom o društvih in
pravnim redom Republike Slovenije.

VI. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE

13. člen
Košarkarski klub Orli Postojna nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za
svoj račun.
Košarkarski klub Orli Postojna lahko sklepa pravne posle s tretjimi osebami v imenu in za račun
drugih ŠD, društev, organizacij in skupnosti, vendar le na podlagi njihovega pismenega
pooblastila.

14. člen
Predsednik Košarkarskega kluba Orli Postojna zastopa in predstavlja Košarkarski klub Orli
Postojna.
Predsednik Košarkarskega kluba Orli Postojna je hkrati tudi predsednik UO Košarkarskega
kluba Orli Postojna.
V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika Košarkarski klub Orli Postojna, opravlja
njegove naloge in pooblastila član Košarkarskega kluba Orli Postojna na podlagi njegovega
pismenega pooblastila.
Predsednik Košarkarskega kluba Orli Postojna je odgovoren za delovanje društva v skladu s
temi pravili in pravnim redom R Slovenije. Za svoje delo odgovarja UO in občnemu zboru.

VII. NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA, PRAVICE IN DOLŽNOSTI
ČLANOV DRUŠTVA

15. člen
Član društva lahko postane vsak občan, ki sprejme ta statut, se ravna po njem ter podpiše
pristopno izjavo. Za mladoletne člane društva od 7. do dopolnjenega 15. leta starosti poda
njegov zakoniti zastopnik pisno soglasje, za mladoletnike do 7. leta starosti pa njegov zakoniti
zastopnik podpiše pristopno izjavo.

16. člen

Član Košarkarskega kluba Orli Postojna je lahko tudi tuj državljan pod pogojem, da se s tem
strinja UO Košarkarskega kluba Orli Postojna.

17. člen
Pravice članov Košarkarskega kluba Orli Postojna so:
• dajejo predloge in pobude za delovanje Košarkarskega kluba Orli Postojna,
• so obveščeni o delu organov Košarkarskega kluba Orli Postojna,
• uživajo pravice, ki jih daje Košarkarski klub Orli Postojna svojim članom.

18. člen

Dolžnosti članov Košarkarskega kluba Orli Postojna so:
• izvršujejo naloge, ki so jim zaupane,
• s svojim delom izvajajo določila statuta Košarkarskega kluba Orli Postojna,
• se udeležujejo občnih zborov in drugih oblik delovanja Košarkarskega kluba Orli
Postojna,
• plačujejo letno članarino,
• opravljajo še druge dolžnosti v skladu s statutom Košarkarskega kluba Orli Postojna.

19. člen
Članstvo v Košarkarskem klubu Orli Postojna preneha:
• z vrnitvijo članske izkaznice,
• z izstopom iz Košarkarskega kluba Orli Postojna,
• zaradi neplačane članarine,
• s smrtjo.

Član Košarkarskega kluba Orli Postojna je lahko izključen s sklepom častnega sodišča, če je
ta grobo kršil ta statut ali povzročil Košarkarskemu klubu Orli Postojna škodo, tako materialno
kot nematerialno, oz. je s svojim vedenjem blatil ugled Košarkarskega kluba Orli Postojna ali
pa je bil kaznovan s pravnomočno sodbo na nepogojno kazen zapora zaradi naklepnega
kaznivega dejanja..

20. člen
Član Košarkarskega kluba Orli Postojna uveljavlja pravice do popustov in drugih članskih
ugodnosti na podlagi članske izkaznice.

VIII. ORGANI DRUŠTVA, NJIHOVO DELOVNO PODROČJE IN NJIHOVA MEDSEBOJNA
RAZMERJA TER MANDATNA DOBA

21. člen
Organi društva so:
a) občni zbor
b) upravni odbor
c) nadzorni odbor
d) častno sodišče
e) predsednik

22. člen
Mandatna doba organov je štiri leta. Organi so lahko izvoljeni ponovno.

23. člen
a) OBČNI ZBOR
Najvišji organ Košarkarskega kluba Orli Postojna je občni zbor.
Občni zbor sestavljajo vsi člani Košarkarskega kluba Orli Postojna.
24. člen
Občni zbor je lahko redni ali izredni.
Redni občni zbor mora biti enkrat letno.
Izredni občni zbor mora sklicati predsednik Košarkarskega kluba Orli Postojna, kadar to
zahteva upravni ali nadzorni odbor ali petina članov društva. Če predsednik Košarkarskega
kluba Orli Postojna ne skliče izrednega občnega zbora v 30. dneh, ga skliče predlagatelj s tem,
da določi predlog dnevnega reda in gradivo za sejo.

25. člen
Občni zbor je pristojen da:
• sprejema statut, njegove spremembe in dopolnitve,
• sprejema program dela,
• sprejema finančni načrt in zaključni načrt,
• razpravlja in določa o poročilih in predlogih UO, NO in ČS,
• določa o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov,
• voli in razrešuje štiri člane UO Košarkarskega kluba Orli Postojna, člane NO, ter člane
ČS,
• odloča o pritožbah zoper sklepe ČS,
• odloča o prenehanju Košarkarskega kluba Orli Postojna,
• imenuje delovna telesa občnega zbora,
• odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom.
Občni zbor vodi delovno predsedstvo.

26. člen
Volitve organov Košarkarskega kluba Orli Postojna so praviloma javne, občni zbor pa lahko
sklene, da so tajne.

27. člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj polovica članov. Če
ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, na kar je občni
zbor ne glede na število prisotnih sklepčen.

28. člen
Sklep je sprejet, če je zanjo glasovalo več kot polovica navzočih članov, razen glede
prenehanja društva, odtujitve in razdelitve premoženja, za kar je potrebna 2/3 večina navzočih.

29. člen
Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane in organe Košarkarskega kluba Orli Postojna.

30. člen

b) UPRAVNI ODBOR
Najvišji organ upravljanja Košarkarskega kluba Orli Postojna med dvema občnima zboroma je
upravni odbor ( v nadaljnjem besedilu: UO ).
UO sestavlja štiri do sedem članov. Člani UO na svoji seji izvolijo predsednika in
podpredsednika UO Košarkarskega kluba Orli Postojna. Predsednik UO je hkrati predsednik
Košarkarskega kluba Orli Postojna. Člani UO morajo biti člani Košarkarskega kluba Orli
Postojna.

31. člen
UO je pristojen da:
• izvršuje sklepe občnega zbora,
• daje soglasje k sklepanju pogodb,
• koordinira delo med organi društva,
• daje navodila sekcijam in drugim oblikam delovanja društva ter spremlja njihovo delo,
• izvršuje program dela ter ga po potrebi spreminja in dopolnjuje,
• določa višino članarine,
• izvaja finančni načrt,
• sprejema splošne akte, razen tistih, ki so v pristojnosti občnega zbora,
• upravlja premoženje in sklade Košarkarskega kluba Orli Postojna,
• skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za izvajanje društvene
dejavnosti,
• imenuje in razrešuje največ tri člane UO,
• imenuje in razrešuje predsednika in podpredsednika UO Košarkarskega kluba Orli
Postojna,
• imenuje in razrešuje tajnika Košarkarskega kluba Orli Postojna,
• imenuje in razrešuje direktorja Košarkarskega kluba Orli Postojna,
• določa delegate v višje oblike povezovanja Košarkarskega kluba Orli Postojna,
• določa sistemizacijo delovnih mest,
• opravlja še druge tekoče zadeve in naloge v skladu s predpisi in tem statutom.

32. člen
Seje UO sklicuje predsednik Košarkarskega kluba Orli Postojna.
Seje UO je enkrat letno oz. po potrebi.
Seja UO je sklepčna, če je navzočih najmanj polovica članov
UO sklepa z večino glasov navzočih članov.
UO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

33. člen
c) NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor ( v nadaljevanju: NO ) tri člane.
NO izvoli izmed sebe predsednika in namestnika predsednika.
NO Spremlja in nadzoruje delo vseh organov Košarkarskega kluba Orli Postojna, zlasti pa
celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje.
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da opravlja nadzor nad razpolaganjem s
premoženjem Košarkarskega kluba Orli Postojna, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe
sredstev proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitosti in pravilnost poslovanja
organov Košarkarskega kluba Orli Postojna.
Člani NO imajo pravico in dolžnost prisostvovati občnim zborom društva ter morajo imeti na
razpolago vsa gradiva.
NO poroča o svojih ugotovitvah v pismeni obliki občnemu zboru in o njih sproti obvešča UO.
NO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

34. člen
d) ČASTNO SODIŠČE
Častno sodišče ( v nadaljevanju: ČS ) ima predsednika in dva člana.
ČS izvoli izmed sebe predsednika in namestnika predsednika.
ČS obravnava grobe kršitve teh pravil, oziroma, če je član Košarkarskega kluba Orli Postojna
povzročil društvu ali drugemu veliko škodo, skladu z 19. členom tega statuta.
ČS lahko izreče članu naslednje sklepe:
• opomin,
• javni opomin,
• prepoved opravljanja funkcije za največ dve leti,
• izključitev iz Košarkarskega kluba Orli Postojna.
Član Košarkarskega kluba Orli Postojna se zoper sklep ČS lahko pritoži občnemu zboru v roku
30 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča občni zbor na prvi seji.
Delo in postopki ČS se urejajo s Pravilnikom o delu častnega sodišča Košarkarskega kluba
Orli Postojna.
ČS je za svoje delo odgovorno občnemu zboru.

35. člen
e) PREDSEDNIK DRUŠTVA
Naloge predsednika so:
• predstavlja in zastopa društvo,
• sklepa pogodbe,
• sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
• podpisuje akte, ki jih sprejme občni zbor in upravni odbor,
• poda zahtevek za uvedbo postopka pred častnim sodiščem,
• koordinira delo upravnega odbora in drugih organov društva,
• odloča samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje,
• odloča o nakupu in prodaji premičnin manjše vrednosti,
• predlaga podelitev nagrad, pohval in drugih častnih znakov ter nagrad zaslužnim
članom društva.

36. člen
Košarkarski klub Orli Postojna ima tajnika, ki ga imenuje in razrešuje upravni odbor
Košarkarskega kluba Orli Postojna.
Naloge tajnika so, da skrbi za administrativna dela in koordinacijo med organi Košarkarskega
kluba Orli Postojna, v skladu z navodili UO Košarkarskega kluba Orli Postojna, piše zapisnike
na sejah UO ter skrbi za uresničevanje javnosti dela društva in obveščanja.
37. člen
Košarkarski klub Orli Postojna ima direktorja, ki ga imenuje in razrešuje upravni odbor
Košarkarskega kluba Orli Postojna.
Naloge direktorja so, da usklajuje in organizira strokovno delo v klubu v skladu z navodili UO
Košarkarskega kluba Orli Postojna in skrbi za uresničevanje javnosti dela društva in
obveščanja.

IX. NOTRANJA ORGANIZACIJA

38. člen
Košarkarski klub Orli Postojna lahko ustanovi za lažje in smotrnejše izvajanje dogovorjenih
nalog sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti.
X. FINANCIRANJE, UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM TER OPRAVLJANJE
NADZORSTVA NAD RAZPOLAGANJEM S FINANČNIMI SREDSTVI IN
PREMOŽENJEMOM

39. člen

Košarkarski klub Orli Postojna lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
• s članarino,
• z darili in volili,
• s prispevki in dotacijami,
• s prispevki simpatizerjev in sponzorjev,
• iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
• iz njegovih premičnih in nepremičnih stvari,
• iz drugih virov v skladu s predpisi.
Klub lahko pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon, v obsegu, potrebnem
za uresničevanje namena in ciljev kluba, opravlja tudi naslednje pridobitne dejavnosti, ki so
povezane z namenom in cilji kluba ter predstavljajo dopolnilno dejavnost nepridobitni
dejavnosti kluba:
• G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
• I 56.300 Strežba pijač,
• L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
• N 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,
• N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
• N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
• P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
• R 93.110 Obratovanje športnih objektov,
• R 93.120 Dejavnost športnih klubov,
• R 93.190 Druge športne dejavnosti,
• R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Za doseganje namena in ciljev društva lahko Košarkarski klub Orli Postojna ustanovi
gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju
zakupne ali sorodne pogodbe.

40. člen
Košarkarski klub Orli Postojna mora zagotoviti podatke o svojem finančnem in materialnem
poslovanju na podlagi podatkov finančno – materialnega knjigovodstva, ki se izkazuje z
računovodskim standardom za društva.
Društvo ureja svoje finančno in materialno poslovanje s Pravilnikom o finančno-materialnem
poslovanju Košarkarskega kluba Orli Postojna.

41. člen
Košarkarski klub Orli Postojna ima kot vire lastnih sredstev lahko namenske in druge sklade.
Denarna sredstva namenskih skladov društva morajo biti naložena na transakcijski račun
Košarkarskega kluba Orli Postojna.

42. člen
Javnost finančno – materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico članov Košarkarskega
kluba Orli Postojna do vpogleda v finančno – materialno dokumentacijo.

43. člen
Odredbo dajalec za izvajanje finančnega načrta je predsednik Košarkarskega kluba Orli
Postojna, v njegovi odsotnosti pa pooblaščenec predsednika.

44. člen
Nadzorstvo nad finančno – materialnim poslovanjem Košarkarskega kluba Orli Postojna
opravlja NO v skladu s temi pravili.

45. člen
Košarkarski klub Orli Postojna je dolžno voditi evidenco o svojem premoženju v skladu z
računovodskimi standardi za društva.
Košarkarski klub Orli Postojna je dolžno s svojim premoženjem gospodariti kot dober
gospodar.

XI. JAVNOST DELA

46. člen
Delo Košarkarskega kluba Orli Postojna je javno. Javnost dela je zagotovljena s tem, da so
sestanki na katerih se obravnava delo Košarkarskega kluba Orli Postojna dostopni vsem
članom in jim je tako dana možnost, da se seznanijo z delom društva.

47. člen
Košarkarski klub Orli Postojna obvešča javnost o svojem delu bodisi preko svoje oglasne
deske, svoje internetne strani, obvestil ali pa preko sredstev javnega obveščanja oz. tiskovnih
konferenc ali drug primeren način.

48. člen
Člani Košarkarskega kluba Orli Postojna imajo pravico biti obveščeni o delovanju in poslovanju
Košarkarskega kluba Orli Postojna ter drugih vprašanjih, ki so pomembna zanje.

49. člen
Za uresničevanje javnosti dela in obveščanja so odgovorni:
• predsednik Košarkarskega kluba Orli Postojna
• tajnik Košarkarskega kluba Orli Postojna
• direktor Košarkarskega kluba Orli Postojna

XII. POKROVITELJSTVO

50. člen
Državni organi, lokalne skupnosti in njihovi organi, gospodarske družbe, zavodi ter druge
organizacije lahko prevzamejo pokroviteljstvo nad Košarkarskim klubom Orli Postojna ali
posamezno prireditvijo.
Pokroviteljstvo se uredi s posebno pogodbo ali sklepom.
Košarkarski klub Orli Postojna se predstavlja na vseh tekmovanjih pod imenom glavnega
sponzorja.

XIII. NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM

51. člen
Košarkarski klub Orli Postojna lahko preneha po sklepu občnega zbora ali po posameznem
zakonu.
Občni zbor sprejme sklep o prenehanju Košarkarskega kluba Orli Postojna.
V primeru prenehanja vse premoženje Košarkarskega kluba Orli Postojna preide v skladu s
Zakonom o društvih na sorodno društvo.
O sklepu o prenehanju Košarkarskega kluba Orli Postojna mora predsednik Košarkarskega
kluba Orli Postojna ali oseba, ki jo občni zbor pooblasti, v 30 dneh obvestiti upravno enoto, pri
kateri je društvo registrirano.

XIV. KONČNE DOLOČBE

52. člen
Ta statut začne veljati takoj.

53. člen
Spremembe in dopolnitve tega statuta se spreminjajo po enakem postopku kot je bil sprejet.
Postojna, 23.08.2018
Košarkarski klub Orli Postojna

Predsednik:  UROŠ PETOHLEB